شرکت Kalem Yazilim

شرکت Kalem Yazilim يکي از شرکتهاي مطرح در زمينه توليد سيستمهاي فروشگاهي ميباشد که بعنوان شريک تجاري شرکت LOGO توانسته است در راه اندازي فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ موفقيتهاي شاياني کسب نمايد.