شرکت Hermes Card Technology

شرکت Hermes در زمینه راه حل های مبتنی بر تکنولوژی کارت فعالیت داشته و از پیشروهای این صنعت می باشد.با توجه به تجربه بسیار گرانبهایی که این شرکت در زمینه سیستمهای لویالتی کسب نموده و نیز رضایتمندی مشتریان متعددی که مدتهاست از سیستمها و خدمات این شرکت استفاده می نمایند، شرکت توسعه نرم افزاری رقم سازان تصمیم به همکاری با شرکت مذکور گرفت و در سال 89 قراردادهای لازم منعقد گردید. حساسیتی که در زمینه انتقال دانش فنی وجود داشت باعث گردید این همکاری ها منوط به انتقال فن آوریهای مذکور به داخل ایران گردد که به دلیل بازار خاص ایران و علاقه مندی شرکت Hermes به حضور در این بازار، این مهم نیز مورد موافقت قرار گرفت. امید است این همکاریها ، سرعت مضاعفی به توسعه اینگونه سیستمها و خدمات در کشور حاصل شود.