شرکت Logo

شرکت Logo  يکي از شرکتهاي مطرح در زمينه سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازماني(ERP) ميباشد که در کشورهاي ترکيه، روسيه، مصر، اوکراين، يونان، آذربايجان، امارات متحده عربي و... فعاليت دارد.در راستاي رويکرد صادرات نرم افزار و پس از رايزني هاي بسيار نهايتاً توافقنامه همکاري ما بين شرکت توسعه نرم افزاري رقم سازان و شرکت Logo منعقد گرديدمطابق اين توافقنامه ، شرکت توسعه نرم افزاري رقم سازان رسماً بعنوان همکار فني شرکت Logo در زمينه تحليل ، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي مورد نياز  Logo فعاليت خواهد داشت.اين توافقنامه گام مهمي در مسير جهاني سازي دانش فني اين شرکت مي باشد و اميد است با اثبات توانمنديهاي منابع انساني و دانش فني ايران عزيزمان در عرصه جهاني ، افتخاري ديگر نصيب اين مرزوبوم نموده باشيم.